Logo gem Heerenveen hoog_tn bew

Evaluatie-enquête Herinrichting Meyerweg

Beste lezer,

Al jaren was de grote wens van het dorp De Knipe een herinrichting van de Meyerweg. De brede rijbaan door het dorp werd door veel mensen als een racebaan ervaren. Er werd hard gereden en de staat van onderhoud was ook niet al te best.

Samen met de omgeving is de Meyerweg aangepakt en nu is het project klaar.

We vinden het belangrijk om te weten te komen wat u als bewoner, ondernemer of verkeersdeelnemer vindt van de herinrichting.

EVALUATIE

Woont, werkt of komt u wel eens in de Knipe? Dan willen we graag weten wat u van het eindresultaat vindt. Daarom nodigen we u uit om de enquête in te vullen op www.heerenveen.nl/deknipe.  U kunt dit doen tot en met  24 juli! Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij. Ik ben van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 140513 of e.devries2@heerenveen.nl.

Met vriendelijke groet,
Eeuwe de Vries
Projectleider/Directievoerder

Afdeling IBOR |Gemeente Heerenveen
E: e.devries2@heerenveen.nl
Crackstraat 2 / Postbus 15000 8440 GA Heerenveen | www.heerenveen.nl

Regenboogvlag

Regenboogvlag

Marjan van der Zwaag beschrijft wat die voor haar betekent.

Vol trots wappert een grote regenboogvlag in De Knipe bij de Nij Brongergea Tsjerke.
Groot en kleurrijk. Hij mag gezien worden. Jij mag gezien worden, vertelt ie mij.
Ik voel me trots. Waarom ben ik trots dan? Ik mag toch al lang zijn wie ik ben!?

De afgelopen weken hebben we allemaal de discussies rond “Black lives matter” kunnen volgen. Soms interessant, soms aanstootgevend. Het lijkt alsof iedereen opnieuw een mening moet vormen omtrent het onderwerp racisme. Voor mij soms ook een ver van m’n bed show, ik ben immers niet “gekleurd”, dus heb ik geen “last” van racisme of discriminatie. Toch vond ik een aantal gesprekken en documentaires over dit onderwerp wel herkenbaar. Niet dat ik mezelf wil vergelijken met “gekleurde” mensen die exclusiviteit als dagelijkse realiteit ervaren. Toch voel ik veel overeenkomsten met de sprekers die een helder beeld geven van hoe ze zich voelen of bewegen in de maatschappij.

Dat dit onderwerp gevoelig ligt blijkt uit de vele reacties die mensen op elkaar geven via social media. Heen en weer, over en weer, hard harder hardst. Standpunt innemen, daar gaat het om lijkt et. Ik vind! Dus ik ben!
Ik ben niet zo van “ik vind”. Ik hou ervan om naar verhalen van mensen te luisteren en misschien daarvan te leren.

Wie ben ik? Ik ben een vrouw van 57. Oh ja, sinds mijn 15e uit de kast. Lesbisch en samenwonend met mijn lieve vrouw. Moeder van 2 kinderen. Nee, ben niet eerder getrouwd geweest. Ik heb bewust gekozen voor een anonieme donor. Mijn kinderen zijn kinderen van dezelfde donor, broer en zus dus.
Ik heb altijd kinderen gewild. Dat de weg daar naartoe niet zo vanzelfsprekend was, was voor mij al vroeg duidelijk. Ik zal niet uitweiden over de obstakels die ik op mijn weg ben tegengekomen. Wat ik interessanter vind is wat die obstakels met je doen.

Ontdekken dat je “anders” bent dan anderen. Wat zegt dat over jou en wat zegt dat over jouw omgeving. Anders is pas anders als er een bepaalde norm is. Als er geen norm zou zijn, zou niemand anders zijn. Dan zouden wij allemaal gewoon bijzonder zijn.
Volgens van Dale is de betekenis van “norm”:
gedragsregel die door de leden van een gemeenschap als min of meer vanzelfsprekend wordt beschouwd: naar een vaste norm.
Volgens de Nederlandse Encyclopedie:
Een norm is een manier van doen die volgens algemene opvattingen geldt als normaalTevens is het een concreet vastgestelde waarde die de standaard als referentiepunt geeft. Een norm speelt binnen groepsverbanden een sterke rol, want er wordt een norm gesteld voor het te tonen gedrag of leefstijl.

Tot zover de wetenschappelijke betekenis van het woord “norm”. Er valt veel meer over te zeggen dan alleen deze definities maar ik beperk mij tot deze twee.

Wij hebben dus met elkaar normen (en waarden) bedacht die wij als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Sommige normen en waarden zijn vastgelegd in wetten. Ons rechts systeem mogen wij als onafhankelijk beschouwen. Daar waar het recht geen invloed heeft, hebben gemeenschappen en groepen, normen bedacht en soms zelfs vastgelegd. Voor elke groep gelden weer andere normen. Met veel interesse volg ik de serie van Stine Jensen (“dus ik volg”) over groepen en hun uitwerking (positief en negatief) op mensen.

Maar wie zijn “wij”?
Wij kan zoveel zijn. Onze westerse cultuur, ons land, onze provincie, onze gemeente, onze kerkelijke gemeente, onze sportclub, ons gezin………
Daar waar mensen “wij” gebruiken, voelt men zich vaak gesterkt. Wetend dat je kunt rekenen op elkaar. Dat je er niet alleen voor staat. Want als je er alleen voor staat ben je kwetsbaarder en is het leven soms moeilijker. Ondanks de ver doorgevoerde individualisering van de maatschappij is de mens maar wat graag een kuddedier. Men wil zich gesterkt voelen door een groep.
Daar waar mensen bang zijn om alleen te staan, gebruikt men de groep als bescherming van hun kwetsbaarheid. Voor bange mensen zijn de normen van de groep een bescherming tegen……… ja, tegen wat?

In de discussies van de afgelopen tijd werden de woorden “wij” en “zij” veel gebruikt. Verwarrend want, bij wie hoor ik? Bij “wij” of “zij”?
Het is maar net vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. Dat hangt kennelijk af van bij welke groep je hoort?

De waarheid ligt zoals altijd in het midden. Waar het werkelijk om gaat zijn de verhalen van de mensen die zich “buitengesloten” voelen. Niet omdat ze anders zijn maar omdat de “norm” hun zich anders doet voelen.

Ik heb me nooit anders gevoeld dan een ander en tóch altijd anders dan anderen.
Dat ik volgens mijn moeder erom moest denken geen aanstoot te geven, door met mijn vriendinnetje hand in hand te lopen. Ze wilde me kennelijk beschermen tegen een intolerante samenleving. Het besef, dat als ik mezelf zou zijn, ik andere mensen pijn zou kunnen doen. Dat is schokkend. Dat een Marokkaan zich bewust is van blikken vol argwaan, vriendelijk glimlacht om zijn omgeving gerust te stellen. Dat is schokkend. Dat een christelijke gemeenschap mijn lesbische relatie accepteert maar toen ik kinderen kreeg, vond dat ik te ver ging. Dat is schokkend.
Dat de norm van een groep je een gevoel van uitsluiting geeft, dat is schokkend.
Ik geloof niet in “wij en zij”. Ik geloof in mensen. Als mensen open staan voor levensverhalen van anderen dan is iedereen inclusief.

Die grote kleurrijke vlag staat voor inclusiviteit. Omarming. Die vlag zegt mij dat niemand buitengesloten wordt in De Knipe, het dorp waar ik mij nooit buitengesloten heb gevoeld. In De Knipe mogen mensen elkaar hun levensverhalen vertellen. Met respect en verwondering naar elkaar. Daar ben ik trots op!

Logo gem Heerenveen hoog_tn bew

Vooruitblik commissievergadering 18 juni | 19:30 uur | digitaal

De vooruitblik op de commissievergadering van 18 juni om 19:30 uur. De vergadering is digitaal in plaats van in de raadszaal en te volgen via de www.heerenveen.nl/vergadering-kijken.

De agenda’s, alle stukken en de uitzending zijn te vinden op de website:
www.heerenveen.nl/commissievergadering-18juni2020

Commissievergadering 18 juni

#Jaarstukken 2019

In de commissievergadering bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening 2019. In de jaarrekening kun je zien in hoeverre de gemeente de doelen en prestaties van 2019 heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld. De doelen van de gemeente staan in de Themabegroting. Daarin staat per doel wat er is bereikt en hoeveel geld dat heeft kost. Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarrekening.

# Perspectiefnota 2020, Investeringsagenda en Strategische Agenda Heerenveen 2020

In de commissievergadering bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020 met daarin de kaders die verder worden uitgewerkt in de begroting voor het volgende jaar. Nieuw dit jaar is dat er ook een investeringsagenda 2020 en een strategische agenda waarin verder vooruit wordt gekeken worden besproken. De investeringsagenda wordt uitgewerkt in de begroting voor 2021, de strategische agenda wordt door de raad verder doorontwikkeld en geeft inzicht in ontwikkelingen en investeringen op langere termijn. Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over deze stukken.

Met vriendelijke groet,
Nienke Jongstra
Raadscommunicatieadviseur
Gemeente Heerenveen
06 – 382 97 285
Postbus 15000  |  8440 GA  |  Heerenveen

Schoolexamen bew

Schrappen centrale examens gunstig voor Friese scholieren

Vanwege de coronacrisis werd het centrale examen dit jaar geschrapt, waardoor het eindcijfer van eindexamenkandidaten enkel bepaald werd door de eerder afgelegde schoolexamens. Voor de Friese examenkandidaten moet dit een opluchting zijn geweest. In Friesland scoren scholieren namelijk consequent hoger op de schoolexamens dan op de centrale examens. Dit blijkt uit onderzoek van Greetz dat, in aanloop naar het landelijke examen-vlagmoment, data van het CBS en van DUO analyseerde.

Opluchting groot in Friesland

De afgelopen vijf jaar scoorden leerlingen in 12 van de 18 Friese gemeenten hoger op de (al eerder afgenomen) schoolexamens dan op de centrale examens. Het schrappen van het centrale toetsmoment pakte dus positief uit voor veel eindexamenkandidaten in Friesland.

Het schrappen van de centrale examens moet dit jaar vooral een opluchting zijn geweest voor scholieren in Dantumadiel. Hier scoorde men de afgelopen vijf jaar namelijk 0,4 punt hoger op hun schoolexamens dan op de eindexamens.

Slagingspercentage: Friese scholieren vaak succesvol

In Nederland slaagde de afgelopen vijf jaar gemiddeld 92,2% van de eindexamenkandidaten voor het vwo-, havo- of vmbo-diploma. Friese scholieren scoorden met een slagingspercentage van 91,9% nagenoeg even goed.

In Friesland zijn op gemeentelijk niveau echter duidelijke verschillen te zien in het slagingspercentage. Zo waren het leerlingen op Ameland die de afgelopen vijf jaar, relatief gezien, het vaakst slaagden voor hun middelbare school. In 99,5% van de gevallen voldeden de scholieren hier aan de eindexamennorm. Landelijk gezien deden alleen leerlingen in het Noord-Brabantse Mill en Sint Hubert het beter (99,8%).

Naar verhouding krijgen in Friesland de scholieren uit Heerenveen het minst vaak positief nieuws over hun middelbare schooldiploma. De afgelopen vijf jaar slaagde hier ‘slechts’ 90,2%.

Logo gem Heerenveen hoog

Vooruitblik commissievergaderingen 11 juni en 15 juni | start 19:30 uur | digitaal

Commissievergadering 11 juni

#Aangepaste begroting Fumo
Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een nieuwe ontwerpbegroting 2021 ontvangen, omdat de invoering van de omgevingswet een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022 en dit gevolgen heeft voor de FUMO. Onder andere doordat een aantal bevoegdheden niet per 1 januari 2021 van de provincie overgaat naar gemeenten, hierom is de begroting met € 1 miljoen is aangepast.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

#Herstelplan Thialf
De gemeenteraad bespreekt het herstelplan van Thialf. In het plan staan maatregelen om de exploitatie van Thialf structureel te verbeteren en sluitend te krijgen. De provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen zijn aandeelhouders. Van beide aandeelhouders wordt een financiële bijdrage gevraagd om de maatregelen in het herstelplan uit te voeren.

#Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
De gemeenteraad bespreekt aanpassingen in de APV. Het voorstel gaat onder andere over het verbieden van parkeren op de groenstroken in Skoatterwald. In de groenstroken ligt een drainagesysteem, dat kapot gaat door de auto’s op de groenstroken, met als gevolg dat de bomen die hierin staan op termijn doodgaan.

In de APV legt de gemeente vast wat de plaatselijke regels zijn om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden. De gemeenteraad is bevoegd om hierover te besluiten.

Commissievergadering 15 juni

#Calamiteitenontsluiting Bedrijventerrein Kanaal
De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college om een vluchtroute vanaf het industrieterrein Kanaal aan te leggen onder het viaduct van de A7, direct naast de spoorlijn. Industrieterrein Kanaal beschikt over één ontsluiting (via de Wetterwille) waardoor er bij een calamiteit risico’s zijn als het gaat om de bereikbaarheid en ontruiming van het terrein. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

#Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne
Het college stelt aan de raad voor om het Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne vasttestellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestuur van de Stichting Flaeijelfestiviteiten wil graag op een locatie (tegenover Buitenweg 5 te Oudehorne) het Flaijelfeest organiseren, omdat het huidige terrein te klein is voor de activiteiten en er problemen zijn met verkeer, parkeren en bezoekersstromen. De gemeenteraad bespreekt dit omdat het mogelijk maken van een evenement op de nieuwe locatie moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan en de gemeenteraad bevoegd is om hierover te besluiten.

#Plan van aanpak ‘Heerenveen aardgasvrij’
De gemeenteraad bespreekt het plan van aanpak waarin staat hoe de gemeente Heerenveen aardgas vrij te maken. In het plan wordt voorgesteld om een Transitievisie Warmte eind 2021 klaar te hebben. Deze Transitievisie Warmte beschrijft de duurzame warmteopties die elke wijk of elk dorp heeft en in welke volgorde de wijken afgekoppeld worden, zodat in 2050 Heerenveen aardgasvrij is. De gemeente is verplicht om eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar te hebben.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld en kan de huidige 4% duurzame energie versnellen naar de beoogde 40% duurzame energie in 2030.

#Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF)
De gemeenteraad bespreekt de manier waarop de inwoners aanvragen kunnen doen voor lokale energie experimenten die gericht zijn op de opwek van duurzame energie en/of energiebesparing vanuit het fonds LEEF. Om de aanvragen voor dit fonds eerlijk en transparant te beoordelen zijn nadere regels opgesteld. De regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de manier van beoordelen transparant en navolgbaar is (het moet duidelijk zijn waarom een experiment wel of niet groen licht krijgt) en vrij toegankelijk (ieder collectief van minimaal 4 (vestigings-)adressen kan inschrijven). Een  beoordelingscommissie waarin idealiter kennis van zaken en kennis van de omgeving aanwezig is krijgt hierin een centrale rol. De gemeenteraad bespreekt de opzet samenstelling van deze beoordelingscommissie.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld. Het fonds LEEF komt voort uit de vraag van de samenleving om lokale innovatieve plannen te ondersteunen met kennis en geld.

#Woonbeleid en woningbouwprogramma
De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie, hierin wordt het wonen in de gemeente geregeld. Het doel is dat elke inwoner een goede en passende plek in de gemeente heeft om te wonen. Het college stelt voor om de visie te verlengen met twee jaar en een aantal beleidsregels en een nieuw woningbouwprogramma (2016 t/m 2026) toe te voegen en te wachten met een nieuwe visie op wonen totdat de Omgevingsvisie is ingevoerd.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van kaders waarbinnen het college uitvoert, daarom is het een bevoegdheid van de gemeenteraad om de Woonvisie te verlengen en het woningbouwprogramma vast te stellen.

#Beleidskoers fysieke leefomgeving
De gemeenteraad bespreekt de Beleidskoers fysieke leefomgeving. Deze beleidskoers is de koers voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid.

Om over dit soort vragen uiteindelijk de juiste keuzes te maken, heeft de gemeente eerst inwoners en stakeholders uitgenodigd om mee te denken. De opbrengst hiervan is samengebracht in de beleidskoers fysieke leefomgeving, samen met de in juni 2020 gemaakte opmerkingen door de raad.

De Omgevingsvisie wordt weer op een later moment vastgesteld. Voorafgaand aan die vaststelling wordt aan inwoners en stakeholders gevraagd om te reageren op de concept Omgevingsvisie.

#Heerenveen Beter Bereikbaar
De gemeenteraad bespreekt het verzoek om extra krediet beschikbaar te stellen voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Het krediet is nodig voor een aantal tegenvallers in het project die niet uit de post onvoorzien betaald kunnen worden.

In de Realisatieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de risico’s en de daarmee samenhangende extra financiële middelen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor geldzaken moet hierover een besluit nemen.

Nienke Jongstra
Raadscommunicatieadviseur
Gemeente Heerenveen
06 – 382 97 285
Postbus 15000  |  8440 GA  |  Heerenveen

Echtpaar Helder De Knipe.

Afscheid van de huisarts in De Knipe

Tussen de stapels dossiers heb ik een gesprek met Hans Helder, die op 1 april stopte als huisarts in De Knipe. Dossiers die bewaard moeten blijven en die opgestuurd moeten worden. Soms is het niet eens bekend waar naar toe.

Hans Helder is geboren in Zeist en verhuisde daarna naar Rotterdam en heeft de middelbare schooltijd in België doorgebracht. De studie medicijnen volgde hij in Utrecht. Na de studie werkte hij als basisarts in militaire dienst. Dit bleek een hele goede leerschool te zijn om als arts alle kleine dingen op te lossen bij een groep mensen die allemaal in goede gezondheid verkeerden. Daarnaast was het prachtig om ook nog eens wat anders te doen, zoals het rijden op een tank en een munitiekist leeg schieten (en dat vonden de superieuren niet leuk).

De één-jarige huisartsenopleiding was daarna dan ook niet meer erg interessant, omdat het een herhaling was van ervaringen die hij in militaire dienst had opgedaan. Eenmaal klaar met deze opleiding begon de zoektocht naar een praktijk. Dat was in die tijd niet eenvoudig, omdat het toenmalige beleid een voorkeur gaf aan vrouwen. Een negatieve discriminatie voor mannelijke huisartsen.

Hij heeft toen de keus gemaakt om een opleiding te volgen voor computerprogrammeur en systeem analist. Dit beroep heeft hij 4 jaar uitgeoefend bij het RIVM, een instituut dat we tegenwoordig allemaal kennen, en bij diergeneeskunde aan de universiteit.

Daarna ging hij toch weer op zoek naar een praktijk en er volgde een periode van waarnemingen in veel plaatsen in Midden-Nederland. In 1993 kwam er een plekje vrij in De Knipe en lukte het om een praktijk op te bouwen van 1500 naar 2400 patiënten.

Hans als huisarts en zijn vrouw Inge als assistente hebben tijdens de 27 jaar praktijk in De Knipe veel zien veranderen in de geneeskunde. De grootste verandering zit in de rol die de huisarts in de loop van de tijd heeft gekregen: van directe probleemoplosser naar een controleur en begeleider van patiënten. Veel extra werk zit nu in de preventieve geneeskunde, zodat de huisartsen nu een assistente daarvoor nodig hebben. Een voorbeeld van een cynische ervaring: een patiënt heeft een afwijking in het bloed, daar gaan we dus wat aan doen: medicijnen.  Na een tijd merkt diezelfde patiënt op dat toen hij voor het eerst bij de dokter kwam hij zich gezond voelde (geen medicatie) en nu belabberd (wel medicatie). Soms zijn de bijwerkingen erger dan de kwaal.

Het leukste van het vak huisarts vond Hans de kinderen, die vrij reageren zonder waardeoordelen. Zo merkte eens een kind op: “dokter hat wol in dikke búk”, een opmerking die de moeder deed blozen.

Het vak huisarts is vooral mooi als je een ‘klik’ met de mensen krijgt, mensen waar je mee kunt praten en de dingen op een rijtje kun krijgen. Dit is waarom Hans huisarts wilde worden. Geen ziekenhuisarts waar alles volgens protocollen moet gaan, maar een bepaalde vrijheid was voor hem belangrijk.

Het is een groot probleem dat er geen opvolger is gevonden voor de praktijk. De jonge artsen vinden de onzekerheid vaak te groot en als eenpitter te arbeidsintensief. Hans voorspelt grote problemen voor de huisartspraktijken op het platteland.

Hans blijft voorlopig diensten draaien bij de dokterswacht. Daarnaast blijft hij zeilen en in de tuin werken, want Hans en Inge blijven in De Knipe wonen in hun in hun pand, dat inmiddels de status heeft gekregen van monument.

Hans vond het ontroerend dat hij vele reacties mocht ontvangen bij zijn afscheid. Hij had niet verwacht dat het sluiten van de praktijk zo veel los zou maken. Dat ontlokte Inge de reactie: “Dan heb je het toch niet zo slecht gedaan”. Inderdaad, vele patiënten zullen hem missen en uit naam van allen: BEDANKT!

Aanpassingen busdienstregeling Arriva in Friesland

Akkoord over openbaar vervoer voor Friese leerlingen

Friese leerlingen mogen volgende week gewoon met de bus naar school. Woensdag hebben het onderwijs, vervoerder Arriva en de provincie een akkoord bereikt. Na de laatste persconferentie van premier Rutte was er veel onduidelijkheid over hoe leerlingen vanaf 2 juni naar school moeten. Rutte adviseerde om dat lopend of op de fiets te doen. Leerlingen die van ver komen wil de premier liever niet in het openbaar vervoer. In Fryslân is dat nu geregeld.

Geert van Lonkhuijzen van onderwijskoepel Fricolore legt uit: “Arriva heeft toegezegd tot aan de zomervakantie met een winterdienstregeling te rijden, dus met het maximaal aantal bussen. De bussen mogen niet helemaal vol, slechts voor 40 procent. Daarom adviseren we ook om te fietsen bijvoorbeeld, maar als het echt niet anders kan kunnen ze met de bus.”

Als het niet anders kan

Er moet wel rekening mee worden gehouden, zegt Van Lonkhuijzen. “De premier had wel een bepaalde bedoeling. Zoveel mogelijk het openbaar vervoer te ontlasten. We stimuleren de leerlingen en ouders dus om op andere manieren naar school te komen. Als het echt niet anders kan, dan is het vervoer beschikbaar. De examenleerlingen reizen niet meer naar school, mbo, hbo en universiteit werken nog thuis. Dus we voorzien nog geen problemen, al houden we wel een vinger aan de pols. Ook in het openbaar vervoer geldt: gebruik je gezonde verstand. Men moet zelf zorgen voor een mondkapje en je moet niet in een bus stappen als je ziet dat deze vol is.”

Het akkoord is voorlopig alleen geldig tot de zomervakantie. “Daarna ontstaat een nieuwe situatie, maar dat is nog onzeker ten aanzien van corona. Maar ook de andere onderwijslagen, zoals mbo en hbo, beginnen dan weer. Dus dat proberen we voor de zomervakantie ook te regelen.”

Bron: www.omropfryslân.nl

Museum Belvédère

Museum Belvédère komt met online ticket met tijdslot

Museum Belvédère heropent maandag 1 juni om 12.00 uur de deuren.

Het museum is alleen te bezoeken met een online ticket dat vooraf gereserveerd kan worden. Het is niet mogelijk om telefonisch kaarten te bestellen. Na binnenkomst mag bezoekers zo lang blijven als zij willen.

De ticketverkoop werkt met tijdsloten voor een beperkt aantal bezoekers. In het museum zijn looprichtingen en routeaanduidingen. Ook wordt gelet op hygiëne.

Martin Jarrie en de Collectie De Vries

De huidige tentoonstellingen van Martin Jarrie en de Collectie De Vries zijn beide verlengd.

De expositie met het fantasievolle werk van Martin Jarrie is te zien tot en met 28 juni.

De expositie met de ‘Collectie de Vries’ is verlengd tot en met 12 juli. Het betreft een Bijzondere expositie met topstukken uit de privécollectie van Hans en Cora de Vries met werk van onder anderen: Karel Appel, Armando, Gerrit Benner, Eugène Brands, Jean Dubuffet, Alphons Freymuth, Willem de Kooning en anderen.

Toegangskaarten zijn hier te koop.

Speelgoedbank Heerenveen bew

Verrassingstassen wegens langere sluiting Speelgoedbank Heerenveen

Vanwege de coronamaatregelen en de aanstaande verhuizing blijft Speelgoedbank Heerenveen ook in mei en juni gesloten. Het is een langgekoesterde wens van bestuur en vrijwilligers van de Speelgoedbank om het noodlokaal te verruilen voor een meer permanente locatie. Enkele vrijwilligers zijn alvast begonnen met inpakken van het speelgoed. Vanwege de coronamaatregelen doen zij dit uiteraard op ruime afstand van elkaar.

Wanneer de verhuizing precies zal plaatsvinden, wordt later bekend gemaakt. Tot die tijd zijn er verrassingstassen beschikbaar om toch voor wat vermaak te zorgen. De tassen bevatten knutselmateriaal en/of kleurboeken en een doosje stoepkrijt. Elke tas is net even anders! Er is een vast aantal verrassingstassen beschikbaar en er geldt op = op. Het stoepkrijt is geschonken door het bestuur van BUITENGEWOON De Greiden. De papieren tassen van Zuivelhoeve Heerenveen zijn vervolgens gevuld met kleurboeken en/of knutselmateriaal. Nieuwe kleurpotloden en viltstiften werden mede mogelijk gemaakt door donaties van BASF Heerenveen en diverse particulieren. De Speelgoedbank dankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk!

Voor het afhalen van de verrassingstassen worden tijdstippen vermeld op onze website en social media. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op via info@speelgoedbankheerenveen.nl.

Over Speelgoedbank Heerenveen:
Stichting Speelgoedbank Heerenveen is er voor gezinnen die niet de financiële middelen hebben om cadeautjes te kopen. De kinderen (0-12 jaar) mogen vier keer per jaar zelf speelgoed uitzoeken.
Om in aanmerking te komen moeten ouders/verzorgers zich eenmalig aanmelden via Stichting Leergeld Heerenveen of beschikken over een pasje van de Voedselbank Heerenveen. Heeft u als gezin afgelopen Sinterklaas een uitnodiging gekregen? Dan bent u ook in 2020 vier keer welkom.
Wanneer we weer open gaan en meer informatie kunt u vinden op www.speelgoedbankheerenveen.nl. U kunt Speelgoedbank Heerenveen ook volgen op social media. Contact neemt u op via info@speelgoedbankheerenveen.nl.

Foto: verrassingstassen staan klaar in Speelgoedbank Heerenveen, gemaakt door Sylvia Hummel

 

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 70

Terugblik op de raadsvergadering van maandag 25 mei

Terugblik raadsvergadering 25 mei

De uitzending, agenda & stukken en uitslag van de stemmingen staan op de website.

Vooraf aan de raadsvergadering kreeg burgemeester Tjeerd van der Zwan een bos bloemen toegeworpen, omdat het koninklijk besluit waarin hij per 30 juni 2020 herbenoemt wordt als burgemeester van Heerenveen binnen was gekomen. Zie bijlage voor een filmpje daarvan.

#Digitaal vergaderen

Tijdelijk Reglement van orde digitaal vergaderen – Hamerstuk

De raad heeft een tijdelijk reglement van orde vast gesteld omdat de huidige situatie rondom Covid-19 en de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming vraagt om een andere manier van werken. In het tijdelijke reglement is de voornamelijk digitale, werkwijze voor de komende periode vastgesteld.

#Bestemmingsplan Oudeschoot

Bestemmingsplan Oudeschoot-Wolvegasterweg – locatie Brandenburg – Bespreekstuk

De raad heeft het bestemmingsplan waarin de plannen om de locatie Brandenburg in Oudeschoot te herinrichten met negen nieuwe woningen vastgesteld. De plannen bestaan uit het bouwen van vier twee-onder-een kapwoningen en vijf vrijstaande woningen. Daarnaast wordt ook de openbare ruimte in het plangebied opnieuw ingericht. Het college heeft daarnaast met de raad afgesproken dat er extra aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid van de Wolvegaasterweg.

#Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding – beleidsplan 2020-2025 – Bespreekstuk

De raad heeft het beleidsplan voor de komende vijf jaar over gladheidsbestrijding vastgesteld. Kort samengevat staat hierin:

– Hoe gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd zodat de bereikbaarheid, de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid geborgd is.

– Dat bij sneeuwval eerder loonbedrijven ingezet worden om de doorstroming van het verkeer te borgen en te zorgen voor een veiliger situatie op fietspaden. En bij extreme sneeuwval wordt gezorgd voor extra inzet voor een begaanbaar winkelcentrum in Heerenveen.

– Een pilot op te zetten om zoutbakken te plaatsen bij een verzoek van inwoners zodat ze zelf in straat, buurt, wijk of dorp, de gladheid kunnen bestrijden.

#Veiligheidsregio Fryslân – begroting 2021 en jaarrekening 2019

Veiligheidsregio Fryslân – (concept-)begroting 2021 jaarrekening 2019 – Bespreekstuk

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze over de jaarstukken 2019, eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur.

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. Onder de Veiligheidsregio vallen de Brandweer, GGD en Crisisbeheersing.

#Recreatieschap Marrekrite – begroting 2021 en jaarstukken 2019

Recreatieschap Marrekrite, zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 – Hamerstuk

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze over de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de Marrekrite.

Marrekrite voert namens de provincie en de Friese gemeenten centraal een aantal taken uit, die zij anders apart van elkaar zouden doen. Marrekrite is het recreatieschap voor het Friese water en land met als doel de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doet Marrekrite door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

#Hûs en Hiem begroting 2021

Hûs en Hiem begroting 2021 – Hamerstuk

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze over de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur.

Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van Hûs en Hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid.

#lidmaatschao WSGO bij FUMO

FUMO zienswijze over lidmaatschap WSGO – Hamerstuk

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur over het verzoek tot lidmaatschap bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Werknemers van de gemeenschappelijke regeling FUMO vallen niet langer onder de Cao gemeenten, maar onder de Cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Hiervoor is vereist dat de FUMO als werkgever lid wordt van de WSGO.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

#Stichting Ambion

(fusie)stichting Ambion – fusie primair openbaar onderwijs en oprichting en statuten – Hamerstuk

In 2016 zijn de schoolbesturen De Basis en Primus een holding aangegaan met Ambion. Deze drie hebben het voornemen om juridisch in elkaar op te gaan en verder te gaan onder de naam Ambion. De raad van de gemeente Heerenveen heeft ingestemd met de fusie en met de gewijzigde statuten van De Basis.

#GR SW Fryslân

GR SW Fryslân begroting 2021, jaarstukken 2019 en begrotingswijziging 2020-2 – Hamerstuk

De gemeenteraad heeft besloten om bij de secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling in een zienswijze te schrijven dat de gemeenteraad het belangrijk vindt  om een heldere analyse op de Sociale werkvoorziening-loonsom vast te houden en waar nodig te verbeteren. Ten aanzien van de jaarrekening 2019, de begroting 2020 versie 2 en de begroting 2021 van de Sociale werkvoorziening Fryslân heeft de raad geen opmerkingen.

Sociale werkvoorziening Fryslân is een gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie die optreedt als formeel werkgever voor de werknemers met een dienstbetrekking wet sociale werkvoorziening.

#Visie op huisvesting

Visie op huisvesting – Hamerstuk

De raad heeft op 25 mei de visie met uitgangspunten vastgesteld voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

Na het vaststellen van deze visie wordt verkennend onderzoek gedaan naar drie scenario’s:

  1. huisvesting met bestaand bezit van de gemeente;
  2. huisvesting met bestaand vastgoed in de gemeente;
  3. huisvesting met nieuwbouw.

Vervolgens wordt na dit verkennend onderzoek een voorstel aan de raad voorgelegd om de visie te realiseren.

#Benoeming commissielid

Benoeming commissielid E. Tigchelaar – Hamerstuk

De heer E. Tigchelaar is door de raad benoemd als nieuw commissielid-niet raadslid voor de commissie Samenlevingszaken. Deze raadscommissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor over de onderwerpen die te maken hebben met Samenlevingszaken, zoals de jeugdzorg en de WMO. De heer Tigchelaar is commissielid namens de fractie SP.

#Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie vreemd aan de orde van de dag: 0 procent is genoeg

De motie ingediend door SP, FNP, PvdA, GL en HL heeft het niet gehaald. In de motie werd aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met de verhuurders in Heerenveen, om (bij voorkeur bindende) afspraken te maken over het tijdelijk bevriezen van de huren in zowel de sociale als vrije sector. En om daarnaast bij de minister deze opstelling kenbaar te maken en te lobbyen voor financiële compensatie van corporaties.

Nienke Jongstra
Raadscommunicatieadviseur
Gemeente Heerenveen
06 – 382 97 285